top of page

20 THAI ADJECTIVES TO DESCRIBE A PERSON

How would you describe yourself or your friends in Thai? Here are 20 adjectives to get you started.


THAI ADJECTIVES TO DESCRIBE A PERSON

Don’t forget to practice by listening to the audio files. You can also test your vocabulary by minimising each English translation and trying to remember them all yourself!

1. ใจดี - jai dee Kind / good natured 2. ขยัน - kà-yăn Hard working 3. ฉลาด - chà-làat Smart / intelligent 4. ขี้เหนียว - kêe nĭeow Stingy / cheap 5. เจ้าชู้ - jâo chóo Flirtatious 6. ขี้เล่น - kêe lên Fun / playful – someone who jokes and teases 7. มองโลกในแง่ดี - mong lôhk nai ngâe dee Optimistic 8. ง่ายๆสบายๆ - ngâai ngâai sà-baai sà-baai Easy-going 9. หัวแข็ง - hŭa kăeng Stubborn 10. เห็นแก่ตัว - hĕn gàe dtua Selfish 11. โรแมนติก - roh-maen-dtìk Romantic 12. ปากหวาน - bpàak wăan Flattering (literally means – sweet mouth) 13. จริงใจ - jing jai Sincere 14. ชอบเข้าสังคม - chôp kâo săng-kom Sociable 15. ขี้เกียจ - kêe gìat Lazy 16. ใจกว้าง - jai gwâang Generous 17. อ่อนโยน - òn yohn Gentle 19. ขี้อาย - kêe aai Shy 20. ชอบผจญภัย - chôp pà-jon pai Adventurous

How-to use these adjectives: You can describe yourself by saying: ผม/ฉัน เป็นคน__________ pŏm / chăn bpen kon _________ For example: ผมเป็นคนใจดี ฉลาด และ ขยัน pŏm / chăn bpen kon jai dee, kà-yăn láe chà-làat I am a kind, smart and hard working person.

151 views0 comments

コメント


bottom of page